Cookie Consent by PrivacyPolicies.com Polityka ochrony danych | Plustek Poland

  Produkty

  Oprogramowanie

  Rozwiązania

  Wsparcie & Pobierz

  Firma

  Polityka ochrony danych


  Ochrona danych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna. Użytkownik może w każdej chwili odwiedzić naszą witrynę internetową bez podawania lub pozostawiania jakichkolwiek danych osobowych. Jeżeli jednak zdecyduje się skorzystać z oferty specjalnej dostępnej w naszej witrynie internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. W razie braku podstawy prawnej uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą.

  Niniejsze zasady ochrony danych dotyczą witryn internetowych plustek.de, plustek.com/deu lub plustek.com, a także ich podstron lub poddomen. Ponadto niniejsze zasady ochrony danych mają zastosowanie do wszystkich powiązanych witryn internetowych oraz do wszystkich formularzy internetowych dostępnych w tych witrynach.

  Plustek przetwarza dane osobowe osób, których dane dotyczą, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Niniejsze zasady ochrony danych mają na celu poinformowanie użytkownika o rodzaju i zakresie danych osobowych, jakie gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy, a także o celu, w którym to robimy. Ponadto chcielibyśmy poinformować o prawach, które przysługują osobom, których dane dotyczą.

  Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może wiązać się z zagrożeniami bezpieczeństwa, w związku z tym nie możemy zagwarantować całkowitej i powszechnej ochrony. Użytkownik ma również możliwość przekazania nam swoich danych osobowych w inny sposób lub za pomocą innych środków technicznych, na przykład telefonicznie.

  Definicje

  Aby ułatwić zrozumienie terminologii stosowanej w rozporządzeniu RODO oraz w niniejszych zasadach ochrony danych, poniżej wyjaśniamy pokrótce znaczenie niektórych używanych terminów.

  Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Za osobę fizyczną uważa się osobę, którą można zidentyfikować, bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie jej z identyfikatorem, takim jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne lub identyfikator internetowy, bądź z co najmniej jedną cechą szczególną wyrażającą fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, na podstawie której można zidentyfikować taką osobę fizyczną.

  Przetwarzanie

  Termin „przetwarzanie” odnosi się do każdego procesu lub każdego szeregu procesów wykonywanych z pomocą lub bez pomocy procedur zautomatyzowanych w związku z danymi osobowymi, takiego jak gromadzenie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub modyfikowanie, odczytywanie, odpytywanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przekazywanie, rozpowszechnianie lub dostarczanie w innej formie, uzgadnianie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

  Osoba odpowiedzialna

  „Osoba odpowiedzialna” oznacza osobę fizyczną lub podmiot prawny, organ administracji publicznej, instytucję lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach przetwarzania danych osobowych; jeśli cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państw członkowskich, osoba odpowiedzialna lub szczególne kryteria wyznaczania takiej osoby mogą być przewidziane w prawie Unii Europejskiej lub w prawie państw członkowskich.

  Kto odpowiada za przetwarzanie?

  Podmiotem odpowiedzialnym, zwanym dalej Plustek lub „my”, w rozumieniu rozporządzenia RODO oraz innych zasad ochrony danych jest:

  • Plustek Technology GmbH
  • Ewige Weide 13
  • 22926 Ahrensburg, Niemcy.

  Plustek Inc. jest firmą z siedzibą w Tajwanie (Republika Chińska) pod adresem 13F-1 nr 3 (budynek F), ul. Yuan Qu, dystrykt Nankang 115, Tajwan Republika Chińska, i stanowi główną siedzibę spółki Plustek. Plustek Technology GmbH jest firmą z siedzibą w Niemczech pod adresem ul. Ewige Weide 13, 22926 Ahrensburg (Niemcy) i stanowi europejską siedzibę główną spółki Plustek. W niektórych przypadkach obie firmy zarządzają danymi przekazanymi dobrowolnie w ramach ofert zawartych w naszej witrynie internetowej, na przykład podczas używania i wypełniania formularzy internetowych, oraz przetwarzają takie dane. W takim przypadku obydwie firmy są wspólnie uważane za podmiot odpowiedzialny.

  Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Miejsce przechowywania danych osobowych”.

  Kontakt z naszym inspektorem ochrony danych

  W celu uzyskania dodatkowych informacji i objaśnień należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych firmy Plustek Technology GmbH, ul. Ewige Weide 13, 22926 Ahrensburg, Niemcy, lub wysłać wiadomość na adres e-mail:
  datenschutz.at.plustek.dot.de.

  Analiza witryny internetowej i zastosowanie plików cookie

  Aby uatrakcyjnić użytkownikom korzystanie z naszej witryny internetowej i umożliwić używanie określonych funkcji, na niektórych naszych stronach internetowych stosujemy tzw. pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają nam na przykład statyczne rejestrowanie sposobu korzystania z naszej witryny internetowej, wyświetlanie treści w sposób atrakcyjny oraz ciągłe optymalizowanie naszej witryny internetowej oraz dostosowywanie jej do zainteresowań użytkowników.

  Przy pierwszej wizycie na naszej witrynie internetowej użytkownik zostaje poinformowany o korzystaniu z plików cookie. Wówczas może zdecydować, czy zgodzić się na użycie plików cookie, czy nie. Ponadto użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała go o przypadkach użycia plików cookie, by mógł indywidualnie decydować o ich akceptacji lub wykluczeniu w szczególnych przypadkach lub na poziomie ogólnym. Może również skonfigurować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Brak akceptacji plików cookies może ograniczyć funkcjonalność naszej witryny internetowej.

  Więcej informacji na temat analizy naszej witryny internetowej można znaleźć w sekcji „Ochrona danych podczas korzystania z usług podmiotów zewnętrznych”.

  Zbieranie ogólnych danych i informacji

  Użytkownik może odwiedzić naszą stronę internetową bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Przechowujemy wyłącznie dane dostępowe w tak zwanych plikach dziennika serwera. Rejestrujemy między innymi używane typy i wersje przeglądarek, system operacyjny używany przez system, przy pomocy którego uzyskuje się dostęp, nazwę żądanego pliku, datę i godzinę dostępu, ilość przesłanych danych i żądającego dostawcę, a także inne dane i informacje, które służą obronie przed niebezpieczeństwem w przypadku ataków na nasze systemy. Dane te analizowane są wyłącznie w celu zapewnienia bezproblemowego działania stron internetowych oraz ulepszania naszej oferty i nie pozwalają nam na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat użytkowników.

  Rejestrujemy te anonimowo zebrane dane i informacje w celach statystycznych oraz w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie. Dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich innych danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą..

  Dane osobowe przetwarzane podczas korzystania z naszych usług i ofert nie będą przekazywane innym osobom lub firmom w celu ich wykorzystania bez uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika (nie dotyczy to przedsiębiorstw Plustek, które są współodpowiedzialne). Jednak niektórzy dostawcy, z którymi utrzymujemy stosunki biznesowe w celu dostarczania produktów i usług, mogą uzyskać dostęp do danych osobowych użytkownika i przetwarzać je w naszym imieniu, jednakże tylko w celu świadczenia usług pozostających w związku z celami określonymi w niniejszych zasadach o ochronie danych.

  W przypadku zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego

  Dzięki ofercie 1A Mediashop pod adresem URL https://1amediashop.de/ dostępny jest sklep internetowy z naszymi produktami. W przypadku tej oferty sklepu internetowego obowiązują odrębne zasady dotyczące ochrony danych, z którymi można się zapoznać po kliknięciu odpowiedniego linku w sklepie internetowym.

  Podczas zapisu na nasz newsletter e-mail

  Jeśli użytkownik zapisze się na nasz newsletter, wymagane lub podane oddzielnie przez użytkownika dane wykorzystamy do wysyłania użytkownikowi newslettera pocztą elektroniczną zgodnie z wyrażoną zgodą. Jest on wysyłany co miesiąc i zawiera informacje o naszych produktach oraz ofertach specjalnych, takich jak loterie lub promocje. W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera, wysyłając wiadomość na podany powyżej adres kontaktowy lub korzystając z łącza znajdującego się w treści newslettera. Aby się zapisać i otrzymywać nasz newsletter, należy podać prawidłowy adres e-mail. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Ze względów prawnych do osoby, której dane dotyczą, zostanie wysłana jednorazowa wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera w ramach procedury dwustopniowego zapisu. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem oraz łączem ma na celu upewnienie się, że właściciel adresu e-mail jest osobą, której dane dotyczą i która wyraziła zgodę na otrzymywanie newslettera.

  Do rozpowszechniania newslettera wykorzystujemy narzędzie marketingowe „Clever Reach” opracowane przez firmę CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Niemcy. Dane osobowe użytkowników będą przekazywane firmie CleverReach GmbH i u niej przechowywane. Ponadto rejestrujemy informacje na temat tego, czy newsletter został przeczytany oraz jakie zawarte w nim łącza kliknięto. Ponadto wszelkie łącza do naszej witryny internetowej są rejestrowane za pomocą narzędzia analitycznego Google Analytics i poddawane ocenie statystycznej. Więcej informacji na temat korzystania z narzędzia Google Analytics zawiera sekcja „Analiza sieciowa za pomocą narzędzia Google Analytics” w niniejszych zasadach ochrony danych.

  Dodatkowe informacje na temat zasad ochrony danych firmy CleverReach GmbH można znaleźć tutaj: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/

  W przypadku korzystania z formularzy kontaktowych lub pytania o produkt (formularz wsparcia technicznego)

  Jeśli użytkownik korzysta z jednego z naszych formularzy kontaktowych lub formularza „Pytania techniczne”, aby móc przetworzyć jego prośbę, wykorzystamy wymagane do tego dane lub dane dostarczone przez niego oddzielnie. Do korzystania z formularza wymagany jest aktualny adres e-mail; dalsze informacje są dobrowolne. Podane informacje są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody użytkownika. Dane osobowe użytkownika będą przez nas gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego i do naszych własnych celów. Przesyłając formularz, użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie danych służących do nawiązywania kontaktu i przyporządkowywanie ich do ewentualnych zapytań zwrotnych także poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zgoda ta może zostać w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. Odwołania można dokonać, wysyłając wiadomość do odbiorcy wspomnianego poniżej.

  Podczas korzystania z formularza rejestracji

  Jeśli użytkownik skorzysta z naszego formularza w sekcji „Rejestracja produktu”, wykorzystamy dane wymagane lub podane odrębnie przez użytkownika, aby zarejestrować jego produkt w celu uzyskania gwarancji lub innych usług i informacji związanych z produktem. Aby skorzystać z formularza, należy podać prawidłowy adres e-mail. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne. Przetwarzanie podanych informacji zgodnie z art. 6 1 lit. a rozporządzenia RODO odbywa się na mocy zgody udzielonej dobrowolnie przez użytkownika. Ponadto w ramach rejestracji adres e-mail użytkownika lub dane podane przez niego odrębnie zostaną przyporządkowane do zarejestrowanego produktu. Wysyłając formularz, użytkownik zgadza się, że informacje przekazane w celu rejestracji i przydzielenia zasobów w związku z ewentualnymi zapytaniami do czasu wygaśnięcia ustawowych lub dodatkowo uzgodnionych zobowiązań gwarancyjnych mogą być przechowywane również poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Zgodę tę można w każdej chwili odwołać ze skutkiem naprzód. Odwołania można dokonać poprzez wysłanie wiadomości na wskazany powyżej adres kontaktowy.

  W celu wypełnienia zobowiązań umownych

  Jeśli użytkownik zechce nabyć nasze produkty i usługi, dane osobowe mogą być gromadzone na różne sposoby, a w szczególności będą to:

  • ● imię i nazwisko;
  • ● adres;
  • ● adres e-mail;
  • ● numer telefonu.

  Zgodnie z art. 6 1 b rozporządzenia RODO, są one przetwarzane na podstawie zobowiązań umownych, realizacji środków poprzedzających umowę, wypełnienia zobowiązań prawnych lub wymogów ustawowych.

  Miejsce przechowywania danych osobowych

  Z reguły dane osobowe użytkowników przechowujemy i przetwarzamy na terenie Niemiec lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednak pewne dane mogą być przekazywane firmie i przetwarzane w firmie powiązanej z Plustek w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, jak w przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Pragniemy jednak zapewnić, że dane osobowe użytkowników będą odpowiednio chronione nawet w takich przypadkach, a wszystkie podmioty zależne spółki Plustek przetwarzające dane użytkowników poza Unią Europejską będą działać zgodnie z naszymi wyraźnymi instrukcjami dotyczącymi sposobu postępowania z danymi osobowymi użytkowników.

  Choć zawsze staramy się odpowiednio chronić otrzymane dane osobowe użytkowników, przesyłanie informacji do lub od nas przez Internet nigdy nie jest pozbawione ryzyka, co oznacza, że użytkownik przesyła do nas takie informacje drogą internetową na własne ryzyko. W związku z tym pragniemy podkreślić, że firma Plustek nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie użytkownik może ponieść w wyniku takiego przesyłania danych.

  Okres przechowywania danych osobowych

  Dane osobowe przechowujemy tylko przez okres niezbędny do realizacji celu, w jakim są one przechowywane, lub przez okres wynikający z wymogów dyrektyw i rozporządzeń, którym podlegamy. Gdy taki cel ustanie lub po upływie czasu określonego w dyrektywach i rozporządzeniach, dane osobowe użytkowników zostaną zablokowane lub usunięte, chyba że zajdzie konieczność dalszego przechowywania tych danych w celu zawarcia lub realizacji umowy. Nie dotyczy to sytuacji, w których przepisy ustawowe wykluczają usunięcie danych, dalsze przechowywanie danych jest konieczne ze względów dowodowych lub użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych. Ponadto treści i dane związane z produktami są przez nas trwale przechowywane do celów wewnętrznych i analitycznych. Dane osobowe zebrane i przetwarzane w tym kontekście zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  Prawa użytkownika

  W rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) dla osób fizycznych przewidziano kilka praw w odniesieniu do danych osobowych.

  • ● Prawo do bycia informowanym — użytkownik ma prawo do otrzymania jasnej i zwięzłej informacji na temat przetwarzanych przez nas danych osobowych.
  • ● Prawo do sprostowania — użytkownik ma prawo zwrócić się do nas o zmianę lub aktualizację wszelkich niedokładnych lub niekompletnych danych osobowych.
  • ● Prawo do usunięcia — użytkownik ma prawo zażądać skasowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli nie ma ważnego powodu ani obowiązku prawnego ich zatrzymania.
  • ● Prawo do ograniczenia przetwarzania — użytkownik ma prawo do tymczasowego lub trwałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych, w całości lub w części.
  • ● Prawo do sprzeciwu — użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia roszczeń prawnych.
  • ● Prawo do przenoszenia danych — użytkownik ma prawo zażądać kopii swoich danych osobowych w formacie elektronicznym i przenieść je do innych usług lub organizacji.

  Ponadto w uzasadnionych przypadkach użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

  Ochrona danych w procesie aplikacji

  Jeśli użytkownik przekaże nam dane osobowe wraz z dokumentami aplikacyjnymi pocztą elektroniczną lub tradycyjną, będziemy przetwarzać te dane. Przesyłając nam swoje dokumenty aplikacyjne, użytkownik udziela wyraźnej zgody na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez nas zawartych w nich danych w celu rozpatrzenia złożonej aplikacji. Jeżeli po zakończeniu procesu aplikacyjnego dojdzie do zatrudnienia, dane te mogą być przetwarzane dalej i wykorzystywane w ramach stosunku pracy oraz do celów związanych z zatrudnieniem.

  Dane osobowe użytkownika zostaną usunięte sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji. Nie dotyczy to sytuacji, w których przepisy ustawowe wykluczają usunięcie danych, dalsze przechowywanie danych jest konieczne ze względów dowodowych lub użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dłuższy okres przechowywania danych.

  Ochrona danych podczas korzystania z usług podmiotów zewnętrznych

  Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

  Ta witryna internetowa korzysta z usługi „Google Analytics” świadczonej przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone) do analizy sposobu korzystania przez użytkowników z witryny internetowej. Usługi wykorzystują pliki „cookie”, czyli pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika. Informacje zgromadzone za pomocą plików cookie są zazwyczaj wysyłane na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W naszych witrynach internetowych korzystamy z dodatku „anonymise_ip’: true”. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego użytkownika wchodzącego na stronę z jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub innego kraju należącego do porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym będzie skracany i anonimizowany. Takie skrócenie uniemożliwia powiązanie adresu IP z konkretną osobą. W ramach zawartej z Google Inc. umowy o udostępnianiu danych zebrane informacje będą wykorzystywane do sporządzania oceny sposobu korzystania z witryny internetowej oraz aktywności w tej witrynie, a także do świadczenia usług związanych z Internetem. Wspomniane dane będą tam przechowywane przez okres 50 miesięcy, a następnie całkowicie usuwane.

  Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. W takiej sytuacji nie można jednak zagwarantować, że użytkownik będzie mógł bez ograniczeń korzystać z wszystkich funkcji tej witryny.

  Można uniemożliwić gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych ze sposobem korzystania z witryny (w tym skróconego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod następującym łączem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  W celu uniemożliwienia usłudze Google Analytics gromadzenia danych z tej witryny internetowej w przyszłości, można również kliknąć to łącze. Wówczas nie ma potrzeby instalowania wtyczki. Plik cookie dotyczący rezygnacji zostanie zapisany na urządzeniu użytkownika. W związku z tym konieczne jest, aby przeglądarka zezwalała na przechowywanie plików cookie. Jeśli użytkownik regularnie usuwa pliki cookie, kliknięcie tego łącza będzie konieczne przy każdych odwiedzinach tej witryny internetowej.

  Więcej informacji na temat zasad ochrony danych w Google można znaleźć na stronach
  https://policies.google.com/privacy i http://www.google.com/analytics/terms/us.html.

  Szczegółowy opis usługi Google Analytics można znaleźć na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/

  Firma Google przystąpiła do porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  Śledzenie konwersji w Google AdWords

  Wykorzystujemy usługę „AdWords” firmy Google do prowadzenia kampanii reklamowych w sieci reklamowej Google. W związku z tym korzystamy również z funkcji śledzenia konwersji będącej usługą analityczną świadczoną przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone). Jeśli użytkownik kliknie jedną z naszych reklam, a następnie przejdzie na jedną z naszych witryn internetowych, Google AdWords zapisze na komputerze użytkownika plik cookie („plik cookie konwersji”). Korzystamy z tej usługi wyłącznie do celów statystycznych oraz do optymalizacji naszych reklam. W związku z tą usługą nie są przetwarzane żadne dane osobowe i nie następuje identyfikacja osób. Ponadto nie są generowane żadne informacje na temat zachowań użytkowników związanych ze sposobem ich korzystania z witryny.

  Użytkownik ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików cookie na swoim urządzeniu poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. W takiej sytuacji nie można jednak zagwarantować, że użytkownik będzie mógł bez ograniczeń korzystać z wszystkich funkcji tej witryny.

  Więcej informacji oraz zasady ochrony danych w Google można znaleźć na stronach:
  http://www.google.com/policies/technologies/ads
  http://www.google.de/policies/privacy/

  Firma Google przystąpiła do porozumienia Tarcza Prywatności UE-USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

  Zendesk

  Korzystamy z systemu CRM „Zendesk” – dostawcy Zendesk, Inc., 989 Market Street #300, San Francisco, CA 94102, USA – aby szybciej i wydajniej przetwarzać zapytania użytkowników.

  Zendesk wykorzystuje dane użytkownika wyłącznie do technicznego przetwarzania zapytań i nie przekazuje ich stronom trzecim. Aby korzystać z platformy Zendesk poza godzinami pracy, trzeba podać aktualny adres e-mail, imię i nazwisko; dalsze informacje są dobrowolne. Pseudonimizacja jest możliwa w godzinach pracy. W trakcie przetwarzania zapytań serwisowych może być konieczna rejestracja dalszych danych (imię i nazwisko, adres). Korzystanie z platformy Zendesk jest opcjonalne i ma na celu poprawę oraz przyspieszenie obsługi klientów i użytkowników. W celu złożenia zapytań serwisowych oferujemy dodatkowo kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu, faksu lub poczty. Pracownicy wewnętrzni przyjmujący i przetwarzający zapytania serwisowe są zobowiązani do przestrzegania wymogów ochrony danych zawartych w RODO.

  Zendesk Inc. pracuje dla nas jako podmiot przetwarzający. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy o przetwarzaniu danych dotyczących zamówień. Umowa ta gwarantuje, że wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz że prawa osoby, której dane dotyczą, będą chronione.

  Więcej informacji na temat ochrony danych firmy Zendesk Inc. można znaleźć na stronie https://www.zendesk.com/company/customers-partners/privacy-policy.

  Salesforce

  W celu optymalizacji i automatyzacji procesów sprzedaży korzystamy z usług Salesforce i Sales Cloud, aplikacji działającej w chmurze firmy Salesforce.com. Inc, The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, CA 94105. Dane osobowe mogą być przetwarzane np. w celu szybszego i wydajniejszego przetwarzania zapytań oraz zarządzania nimi w ramach procesów biznesowych. Ponadto dane osobowe są wykorzystywane w celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. przetwarzania zapytania dotyczącego naszych produktów lub usług.

  Salesforce pracuje dla nas jako podmiot przetwarzający. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie odpowiedniej umowy o przetwarzaniu danych dotyczących zamówień. Umowa ta gwarantuje, że wszystkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych oraz że prawa osoby, której dane dotyczą, będą chronione.

  Więcej informacji na temat ochrony danych firmy Salesforce.com. Inc. znajdziesz pod adresem https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

  YouTube

  W naszych witrynach internetowych korzystamy z osadzonych filmów i treści z serwisu YouTube.

  Serwis YouTube jest obsługiwany przez spółkę YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Stany Zjednoczone. Spółka YouTube LLC jest podmiotem zależnym spółki Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

  W przypadku wejścia na stronę, na której znajduje się film z serwisu YouTube, używana przeglądarka internetowa automatycznie otrzyma monit o pobranie treści odpowiedniego filmu z platformy YouTube.

  Jeśli w takim momencie użytkownik zaloguje się do serwisu YoutTube lub będzie już do niego zalogowany, serwisy YouTube i Google będą wiedziały, jaką konkretnie podstronę naszej witryny odwiedza użytkownik. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google, a następnie przyporządkowywane do odpowiedniego konta YouTube. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy użytkownik kliknie osadzony film, czy nie.

  Aby wyrazić sprzeciw wobec przekazywania tych informacji lub uniemożliwić ich przekazanie, użytkownik musi wylogować się z konta YouTube, zanim odwiedzi nasze witryny internetowe.

  Więcej informacji na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych można znaleźć w zasadach ochrony danych serwisów YouTube i Google:
  https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ .

  Korzystanie z usług usługodawców i podmiotów przetwarzających dane

  W celu świadczenia usług oraz przetwarzania danych użytkowników korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców. To tak zwane przetwarzanie danych na zlecenie w rozumieniu art. 28 rozporządzenia RODO odbywa się między innymi w ramach hostingu naszych witryn internetowych i powiązanych z nimi baz danych, dostawy towarów do autoryzowanych firm spedycyjnych lub w celu dostarczania listów lub wiadomości e-mail. Podmioty te są między innymi zobowiązane do traktowania danych użytkowników wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami oraz przepisami zawartymi w rozporządzeniu RODO. W szczególności podmioty te są zobowiązane do traktowania danych użytkowników w sposób ściśle poufny i nie wolno im przetwarzać ich w celach innych niż uzgodnione.

  W niektórych przypadkach korzystamy z usług specjalnych usługodawców zewnętrznych, takich jak firmy ubezpieczające nas od niewykonania zobowiązań. Przekazywanie danych osobowych firmom w celu ubezpieczenia nas od niewykonania zobowiązań ma na celu zabezpieczenie naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 (1). f rozporządzenia RODO. Takie dane są przekazywane w szczególności firmie Euler Hermes SA, 56 avenue des Arts, 1000 Brussels, Belgia.

  Ponadto w celu świadczenia i dostarczania usługi naszego newslettera korzystamy z dostawcy usług marketingowych online. W tym przypadku dane osobowe są przekazywane tylko wówczas, gdy użytkownik zapisuje się na nasz newsletter. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Wykorzystywanie danych podczas zapisu na nasz newsletter e-mail”.

  Niektóre z serwerów usługodawców Plustek lub spółek Plustek znajdują się w Stanach Zjednoczonych i innych krajach poza Unią Europejską. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji „Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym”.

  Dane osobowe użytkownika będą przekazywane podmiotom zewnętrznym tylko wówczas, gdy użytkownik uprzednio prześle takie dane i wyrazi zgodę zgodnie z art. 6 nr 1 lit. a ff rozporządzenia RODO, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy, jeśli istnieje uzasadniony interes osoby odpowiedzialnej lub jeśli istnieje obowiązek prawny.

  Przetwarzanie danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

  Serwery firmy Plustek oraz firm powiązanych z Plustek lub będących jej usługodawcami znajdują się w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach poza Unią Europejską. Firmy posiadające siedzibę w tych krajach podlegają prawu o ochronie danych, które nie wymaga takiego samego poziomu ochrony danych, jak w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Jeżeli dane użytkownika będą przetwarzane w takim kraju, udostępnimy użytkownikowi narzędzia umowne lub inne uznane narzędzia, takie jak standardowe klauzule umowne lub certyfikaty w ramach porozumienia Tarcza Prywatności, aby zapewnić, że dane osobowe będą odpowiednio chronione.

  Bezpieczeństwo danych podczas przekazywania

  Wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby jak najlepiej chronić dane osobowe użytkowników przed ewentualnym niepożądanym dostępem. Informacje wprowadzane przez użytkowników na naszych stronach internetowych są przekazywane w formie zaszyfrowanej za pomocą protokołu SSL (Secure Socket Layer), aby zapobiec nadużyciom danych przez osoby trzecie. Takie zabezpieczenie można rozpoznać po symbolu zamkniętej kłódki na pasku stanu przeglądarki oraz rozpoczęciu wiersza adresu członem „https”.

  Podstawa prawna przetwarzania

  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w ramach naszego przedsiębiorstwa i przedsiębiorstw powiązanych z Plustek, od których uzyskano dobrowolną zgodę w określonym celu, jest art. 6 I lit. a RODO. Jeżeli przetwarzanie służy realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawą prawną jest art. 6 I lit. b RODO. Są to m.in. procesy niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług. Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, np. zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli istnieje zobowiązanie prawne dotyczące sporów prawnych lub obowiązki zatrzymania wynikające z prawa podatkowego, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. Dalsze przetwarzanie może być ewentualnie konieczne na podstawie art. 6 I lit. d RODO w celu ochrony bardzo ważnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Na przykład, jeśli imię i nazwisko, wiek, informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym lub inne równie ważne informacje musiałyby zostać ujawnione lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej w przypadku urazu.

  Zmiany w niniejszych zasadach ochrony danych

  Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji niniejszych zasad ochrony danych. W razie potrzeby będziemy na bieżąco informować o takich zmianach za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych udostępnionych przez użytkownika lub innych kanałów komunikacyjnych firmy. Dalsze korzystanie z naszych witryn internetowych oraz usług po otrzymaniu wyraźnej informacji o aktualizacji zasad ochrony danych oznacza, że użytkownik akceptuje zaktualizowane warunki i zgadza się ich przestrzegać.